Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Η ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει στόχο να σας ενηµερώσει σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα σας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, του Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ).

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι η επιχείρηση µε διακριτικό τίτλο “segnoʼ (Καβαλλάρη Σ. Γεωργία, που εδρεύει στο Πϊσω Λειβάδι Πάρου, τ.κ. 84400 , τηλ: 2284045053, e-mdil : gogopdros@ydhoo.gr

 

 

2.  Ποιος θα χρησιµοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδοµένα

Η ιστοσελίδα www.segno.gr θα χρησιµοποιεί τα προσωπικά δεδοµένα σας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδοµένων (Ddtd Controller).

 

3. Ποια προσωπικά δεδοµένα χρησιµοποιούµε

Η επιχείρηση SEGNO (στο εξής καλούµενη η «Επιχείρηση») συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και µόνο τα προσωπικά δεδοµένα που εσείς της γνωστοποιείτε µε την εισαγωγή των αιτουµένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριµένων ενεργειών που διεξάγει και οικειοθελώς δύνασθε να συµµετέχετε, και είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχει.

 

4.  Συλλογή και σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Η λήψη των προσωπικών δεδοµένων πραγµατοποιείται µόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε, για παράδειγµα, δια ζώσης ή εάν επικοινωνήσετε µε emdil ή αν εγγραφείτε ως πελάτες των προϊόντων και υπηρεσιών της «εταιρείας» ή εάν συµµετέχετε σε διάφορες δράσεις/ διαγωνισµούς στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και ως χρήστες του www.segno.gr.

Η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το www.segno.gr, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων και υπηρεσιών µας προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας µαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπο www.segno.gr να δηλώσετε τα αληθή προσωπικά δεδοµένα που θα σας ζητηθούν.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.segno.gr συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδοµένων σας, σύµφωνα µε την παρούσα Δήλωση.

Σκοπός  της  συλλογής,  χρήσης  και  επεξεργασίας  των  προσωπικών  σας

 

δεδοµένων, αποτελεί:

(α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε µέσω του ιστοτόπου, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους π.χ. Online παραγγελίες, και η συνακόλουθη υλοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης, παράδοσης και τιµολόγησης παραγγελιών υπό τις βέλτιστες συνθήκες και µε τον  αποτελεσµατικότερο τρόπο,

(β) η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας, µε σκοπό την ευκολία του χρήστη και/ή η διασφάλιση ότι το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται µε τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας. Η νοµική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού GDPR)

(γ) επιπλέον, αλλά µόνο µε την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νοµική βάση της επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού GDPR: η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την «εταιρεία», µέσω του www.segno.gr, και η λήψη διαφηµιστικού ενηµερωτικού υλικού από την «Εταιρεία».

Τα δεδοµένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόµη και  χωρίς  τη συγκατάθεσή  σας,  για λόγους  συµµόρφωσης  µε τους νόµους, τους κανονισµούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού GDPR, για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη χρήση του Ιστοτόπου και την ορθή λειτουργία του (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Κανονισµού), και την κατοχύρωση ή υπεράσπιση των έννοµων αξιώσεων προς το συµφέρον της Εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδοµένα εισάγονται στο σύστηµα πληροφορικής µας σε πλήρη σ υ µ µ ό ρ φ ω σ η µ ε τ η ν ο µ ο θ ε σ ί α π ε ρ ί π ρ ο σ τα σ ί α ς δ ε δ ο µ έ ν ω ν, συµπεριλαµβανοµένων των προφίλ ασφάλειας και εµπιστευτικότητας και βασίζονται σε αρχές ορθής πρακτικής, νοµιµότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

Τα δεδοµένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσµιών που ορίζει ο νόµος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων, του περιορισµού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Όλα τα δεδοµένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοµατοποιηµένα µέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εµπιστευτικότητας.

Τα προσωπικά σας δεδοµένα δεν χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουµε την προηγούµενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόµο.

Συλλέγουµε «ευαίσθητα» προσωπικά δεδοµένα µόνο όταν εσείς µας προσφέρετε οικειοθελώς αυτά τα δεδοµένα ή όταν αυτά τα δεδοµένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόµο.

 

Σας συµβουλεύουµε να απόσχετε από την παροχή ευαίσθητων δεδοµένων, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδοµένων ή αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση αυτών των δεδοµένων.

Η «Εταιρεία» µπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισµένα προσωπικά δεδοµένα για την αποστολή ενηµερωτικών µηνυµάτων σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων. Μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισµένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδοµένων και µπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυµείτε συγκεκριµένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενηµερωτικό φυλλάδιο, θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουµε να διαγράψουµε τα δεδοµένα σας το συντοµότερο δυνατό.

 

5. Άτοµα που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδοµένα και Διαβίβαση  Προσωπικών Δεδοµένων

Τα Δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία µε ηλεκτρονικά και χειροκίνητα

µέσα σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται µε τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιµα από το προσωπικό του Υπευθύνου επεξεργασίας που είναι εξουσιοδοτηµένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδοµένα και τους επιβλέποντες και ειδικότερα τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: τεχνικό προσωπικό, προσωπικό ΤΠ και διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνοι προϊόντων, καθώς και άλλα µέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδοµένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η επιχείρηση δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η «Εταιρεία» ενδέχεται να µοιραστεί τα προσωπικά σας δεδοµένα µε διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται

µαζί της, προκειµένου να ανταποκριθεί στα αιτήµατά σας ή σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενηµερώσουµε εκ των προτέρων και θα λάβουµε την προηγούµενη συναίνεσή σας. Τα άτοµα που έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα είναι υποχρεωµένα να τηρούν την εµπιστευτικότητα αυτών των δεδοµένων.

 

6.  Τα δικαιώµατά σας αναφορικά µε τα Προσωπικά Δεδοµένα

Εφόσον το επιθυµείτε, µπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενηµερωθείτε σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα που τηρούνται από την «εταιρεία», τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα στην διεύθυνση από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει. Επίσης, έχετε το δικαίωµα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδοµένα που τηρούµε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωµα που προβλέπεται από τη νοµοθεσία για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τα προσωπικά δεδοµένα που µας γνωστοποιείτε µέσω του www.segno.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε µεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679, περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.

Διατηρείτε, µετά από αίτηµά σας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 – 22 του GDPR:

Δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα που τηρούµε για εσάς.

Δικαίωµα διόρθωσης των προσωπικών δεδοµένων σας.

Δικαίωµα συµπλήρωσης των προσωπικών δεδοµένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδοµένων σας.

Δικαίωµα για διαγραφή των προσωπικών δεδοµένων σας: Ορισµένα δεδοµένα θα διαγράφονται µόνο µετά από µια καθορισµένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγµα επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις υποχρεούµαστε εκ του νόµου να διατηρούµε τα δεδοµένα, ή επειδή τα δεδοµένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.

Δικαίωµα δέσµευσης των προσωπικών δεδοµένων σας: σε ορισµένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο, θα δεσµεύσουµε τα δεδοµένα σας, εάν µας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσµευµένων δεδοµένων γίνεται

µόνο σε πολύ περιορισµένη έκταση.

Δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, η οποία µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή.

Δικαίωµα για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδοµένων σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων σας στο µέλλον, εάν επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα σας στη βάση µίας εκ των νοµικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 §§ 1ε) και 1στ) του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταµατήσουµε την επεξεργασία των δεδοµένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόµιµοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδοµένων σας για σκοπούς διαφήµισης δεν συνιστά νόµιµο λόγο.

 

7. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδοµένων

Η «Εταιρεία» εφαρµόζει συγκεκριµένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειµένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, µεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες µας που υποστηρίζουν στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και των ψηφιακών υποδοµών, επίσης συµµορφώνονται µε αυτές τις διατάξεις. Η Εταιρεία έχει διασφαλίσει την συµµόρφωση των συνεργαζόµενων εταιρειών στην πολιτική GDPR και δε φέρει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε αθέµιτη ενέργεια αυτών επί των προσωπικών δεδοµένων.

 

8.  Πώς αποθηκεύουµε τα δεδοµένα και για πόσο καιρό

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράµµατα που χρησιµοποιεί η εταιρεία δηµιουργούνται

µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδοµένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία µόνο στον βαθµό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριµένων επιδιωκόµενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συµµόρφωση µε τις προθεσµίες που επιτρέπονται από το νόµο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων, του περιορισµού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων µας.

 

9. Επίλυση παραπόνων, καταγγελιών

Σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προσωπικών Δεδοµένων, η επιχείρηση δεσµεύεται να επιλύσει παράπονα ή καταγγελίες σχετικά µε την συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδοµένων. Εφόσον επιθυµείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο, µπορείτε να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα στην διεύθυνση info@segno.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει.