ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.segno.gr, δηµιουργήθηκε και τελεί υπό την επιµέλεια του φυσικού καταστήµατος µε την επωνυµία «SEGNO - Clothes & Qccessories - Καβαλλάρη Σ. Γεωργία». Πρόσφέρουµε τις υπηρεσίες µας, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους χρήσης όπου ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του www.segno.gr , µόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

1)  Πρόσβαση/Επικοινωνία

Η εταιρία «SEGNO - Clothes & Qccessories - Καβαλλάρη Σ. Γεωργία» παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.segno.gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, µε τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων µέσω εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει,

µεριµνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης ηµεδαπής νοµοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου «www.segno.gr».

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδυκτιακού τόπου www.segno.gr έχει άµεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του καταστήµατος SEGNO και του διαδικτυακού τόπου www.segno.gr , στον οποίο και έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» ο αριθµός τηλεφώνου του καταστήµατος και διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

 

Η πρόσβαση στις σελίδες του www.segno.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη, πέραν του ισχύοντος τιµολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαµορφωθεί από τους αρµόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και µόνο , στη βάση της µεταξύ τους σύµφωνίας.

 

2)  Εγγραφή χρήστη/Δηµιουργία Λογαριασµού

 

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυµεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.segno.gr βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.segno.gr για πρόσβαση στα περιεχόµενα του

µέσω της δηµιουργίας προσωπικού λογαριασµού .

α) Εγγραφή (δηµιουργία µέλους) & εγγραφή στο newsletter (ενηµερωτικό δελτίο)

Ο πελάτης πατώντας στο εικονίδιο «δηµιουργία λογαριασµού» οφείλει να

 

συµπληρώσει µια φόρµα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνοµα, Επίθετο, Επωνυµία Εταιρίας(περί νοµικών προσώπων) Aριθµός Τηλεφώνου, Διέυθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mQil), Αριθµός Τηλεoµοιότυπου (fQx), Ταχυδροµικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης). Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δηµιουργεί τον προσωπικό του λογαριασµό. Ο πελάτης επίσης µπορεί να επιλέξει κατά το στάδιο της εγγραφής και αφού συµπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία, αν επιθυµεί να λαµβάνει ενηµερωτικά δελτία.

 

β) Δηµιουργία λογαριασµού

Η δηµιουργία λογαριασµού παρέχει στους χρήστες του www.segno.gr υπηρεσίες µελών.Ο επισκέπτης/χρήστης εφόσον µελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.segno.gr, θα παραλάβει µέσω e-mQil επιβεβαίωση της δηµιουργίας λογαριασµού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν µε τον προσωπικό κωδικό (pQssword) πρόσβασης και του ονόµατος χρήσης (usernQme) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει. Τα µέλη οφείλουν να µεριµνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασµού τους καθώς και την µη προσβασιµότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους και παραµένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασµό .Συνιστάται στα µέλη να µεριµνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασµό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Για την αγορά προϊόντων µέσω των εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου του www.segno.gr απαιτείται η δηµιουργία λογαριασµού πελάτη – µέλους, σύµφωνα

µε τα ανωτέρω οριζόµενα.

Ο επισκέπτης /χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δηµιουργήσει λογαριασµό, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα www.segno.gr ως εγγεγραµµένο µέλος/ ή εγγεγραµµένος πελάτης. Σε αυτή τη περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συµπλήρωση της φόρµας των στοιχείων του για την πραγµατοποίηση παραγγελίας.

Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη, ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το www.segno.gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονοµαζόµενο « cookie » ο οποίος µοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση.

 

3)   Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης /Παραλαβής) : Ελλάδα

Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιµότητα των προϊόντων που επιλέξατε, οι αποστολές εκτελούνται εντός 24 ωρών από την ηµέρα της παραγγελίας σας, και θα αποστέλλονται µε Γενική Ταχυδροµική , (εταιρίες courier), για την πιο γρήγορη παράδοση στον χώρο σας (σε 1 µε 2 µέρες αντίστοιχα µε την περιοχή που βρίσκεστε και σε όλες τις αποµακρυσµένες περιοχές έως 5 ηµέρες).

Σπανίως ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση της παραγγελίας, που µπορεί να διαρκέσει από 24 έως 72 ώρες και να οφείλεται σε περιόδους αιχµής κλπ.

 

Κύπρος

Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιµότητα των προϊόντων που επιλέξατε, οι αποστολές εκτελούνται εντός 24 ωρών από την ηµέρα της παραγγελίας σας, και θα αποστέλλονται µε Γενική Ταχυδροµική, εταιρία (courier), για την πιο γρήγορη παράδοση στον χώρο σας (σε 3 µε 4 εργάσιµες µέρες αντίστοιχα µε την περιοχή που βρίσκεστε και σε όλες τις αποµακρυσµένες περιοχές έως 8 εργάσιµες ηµέρες).

 

 

4)   Επιστροφή /Αλλαγή /Αντικατάσταση

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την ιστοσελίδα segno.gr µπορούν να επιστραφούν για αντικατάσταση/αλλαγή µε µεγαλύτερο ή µικρότερο νούµερο ή αλλαγή/αντικατάσταση στην επιλογή του προϊόντος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα αποθέµατα.Το κατάστηµα επίσης επιφυλάσσεται να ακολουθήσει πολιτική επιστροφής χρηµάτων.

 

Ελλάδα

 

Δεν θα επιβαρυνθείτε µε έξοδα επιστροφής για την Πρώτη Αλλαγή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο πελάτης θα επιβαρύνεται µε τα έξοδα επιστροφής και αποστολής ( τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 5 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης µπορεί να επικοινωνήσει µε οποιονδήποτε από τους διαθέσιµους τρόπους επικοινωνίας µε το www.segno.gr, για τη ρύθµιση της διαδικασίας αλλαγής, έχοντας το δικαίωµα να επιλέξει κάποιο διαφορετικό προϊόν ίσης η µεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κάνει αλλαγή για δεύτερη συνεχή φορά στο ίδιο προϊόν, θα επιβαρυνθεί µε τα έξοδα επιστροφής κ αποστολής, τα οποία συνολικά θα ανέρχονται στα 5 ευρώ, και θα εκτελείτε µε την Γενική Ταχυδροµική.

 

5)   Επιστροφή χρηµάτων

 

Η πολιτική επιστροφής χρηµάτων ακολουθείται στις παρακάτω περιπτώσεις :

 

  • Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία που είχε κατά την παραλαβή από τον πελάτη.
  • Το προϊόν και η κούτα που το συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση (όπως είχε κατά το χρόνο της παράδοσης στο πελάτη) και να

µην έχουν υποστεί φθορές ή άλλα ελαττώµατα.

  • Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει µε οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας επιθυµεί, που είναι διαθέσιµος στο www.segno.gr (στοιχεία που αναγράφονται στο τοµέα «Επικοινωνία»») εντός 3 ηµερών από τη παραλαβή.
  • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά που ο πελάτης έλαβε κατά τη παραλαβή του (απόδειξη, τιµολόγιο).

Η επιστροφή θα πραγµατοποιείται εντός 3 εργάσιµων ηµερών µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδεικνύει ο πελάτης . Ο πελάτης θα επιβαρύνεται µε τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Τα χρηµατικά ποσά που

 

αφορούν υπηρεσίες ( Παράδοσης Σαββάτου, Αντικαταβολής, Συσκευασίας Δώρου, Επιπλέον Έξοδα Αποστολής κ.τ.λ ) δεν επιστρέφονται.

Σπανίως ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση της επιστροφής χρηµάτων, που

µπορεί να διαρκέσει από 24 έως 72 ώρες και να οφείλεται σε περιόδους αιχµής κλπ.

H επιστροφή χρηµάτων είναι εφικτή µόνο για τις αγορές που πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά (www.segno.gr) και δεν ισχύει για αγορές από το φυσικό µας κατάστηµα.

 

 

6)   Λανθασµένη αποστολή

Αν τυχόν ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να επικοινωνήσει µε οποιονδήποτε από τους διαθέσιµους τρόπους επικοινωνίας µε το www.segno.gr, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο τοµέα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα µας, εντός 3 ηµερών από την παραλαβή. Θα σας δοθούν οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχει καµία επιβάρυνση ο πελάτης.

 

 

7)Προσφορές και εκπτώσεις

Οι προσφορές του καταστήµατος αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.segno.gr , στο εικονίδιο «Προσφορές». Στην περίοδο των εκπτώσεων οι αλλαγές γίνονται κανονικά αποδεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.

Οι εκπτώσεις και η διάρκεια αυτών καθορίζονται από τους αρµόδιους φορείς της Ελληνικής Επικράτειας και για όσο χρόνο προβλέπει η εκάστοτε ηµεδαπή νοµοθεσία.

Οι προσφορές θα ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεµάτων. Προϊόν προσφοράς το οποίο δεν διατίθεται πλέον θα φέρει την ετικέτα

«ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου του.

Σε κάθε όµως περίπτωση πραγµατοποίησης παραγγελίας που αφορά σε µη διαθέσιµο προϊόν, το www.segno.gr δεσµεύεται να ειδοποιήσει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή και τηλεφωνικός τον πελάτη που έδωσε την εντολή.

 

 

8)  Tιµές/Έξοδα Μεταφοράς- Φ.Π.Α

α) Οι δαπάνες µεταφοράς/ έξοδα αποστολής βαρύνουν το κατάστηµα µας (κατάστηµα παραγγελίας) για αποστολές εντός Ελλάδος, συνεπώς για κάθε πρώτη αγορά προϊόντος από το πελάτη η αποστολή είναι δωρεάν.

β) Για αποστολές σε Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πελάτης επιβαρύνεται µε έξοδα αποστολής τα οποίο ποικίλουν ανάλογα µε την υπηρεσία, την τιµή και τον τρόπο αποστολής. Για αυτές τις αποστολές η τρόπος πληρωµής µε αντικαταβολή δεν είναι διαθέσιµος.

γ) Οι τιµές των προϊόντων ενσωµατώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει. Οι τιµές δίνονται σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένων και όλων των φόρων

 

για την Ελλάδα.Εάν υπάρξει αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιµή των προϊόντων χωρίς προηγουµένως να ειδοποιηθεί ο Πελάτης.

 

To www.segno.gr διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τις τιµές του ανά πάσα στιγµή και χωρίς προειδοποίηση αλλά τα ήδη παραγγελθέντα προϊόντα θα τιµολογούνται µε την τιµή που ίσχυε κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας.

 

 

9)  Λειτουργία υπηρεσιών

 

Η επιµελούσα εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή µόνιµα µέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.segno.gr µε ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/µέλη καθώς και το δικαίωµα να διακόψει τη χρήση του/των προσωπικών λογαριασµών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχοµένου του στους χρήστες/µέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράµµα και το πνεύµα των παρόντων όρων χρήσης.

Η επιµελούσα εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωµα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγµή και χωρίς προειδοποίηση, µονοµερώς το περιεχόµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.segno.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται µέσω αυτού.

 

 

10) Πωλητής

α) Το φυσικό κατάστηµα «SEGNO - CLOTHES & ACCESSORIES _ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ», που εδρεύει στο Πίσω Λειβάδι της Πάρου και εκπροσωπείται νόµιµα απο την Καβαλλάρη Σ. Γεωργία, Κάτοικο Μάρπησσας, Δήµου Πάρου.

 

β) Στοιχεία Πώλησης

 

 

Η πώληση απευθύνεται στους καταναλωτές που διαθέτουν πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αποστολής.

Όλα τα προϊόντα που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιµα µέχρι να εξαντληθούν τα αποθέµατα.

Τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιµα θα φέρουν την ετικέτα

«ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου τους ή θα αφαιρούνται απο την ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση πραγµατοποίησης παραγγελίας που αφορά σε µη διαθέσιµο προϊόν, το www.segno.gr δεσµεύεται να ειδοποιήσει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεφωνικώς τον πελάτη που παρήγγειλε µη διαθέσιµο προϊόν.

 

11)    Πνευµατικά δικαιώµατα

 

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας www.segno.gr οπτικά ή ηχητικά,

 

συµπεριλαµβανοµένης και της υποκείµενης τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, των παρεχοµένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και σήµατα υπηρεσιών του «SEGNO - CLOTHES & ACCESSORIES _ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ»  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και τη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Συνεπώς, δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης, µετάδοσης ή διανοµής µε οποιονδήποτε τρόπο.

 

 

Διευκρίνιση

 

Το www.segno.gr δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεµβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεµβολή ή παρουσία ιού που παρεµποδίζει την χρήση της ιστοσελίδας ή/και την εκτέλεση της σύµβασης µε τον πελάτη – καταναλωτή . Επίσης, κάθε συµβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία,απαλλάσσει ολοκληρωτικά την SEGNO από κάθε ευθύνη (µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Νοµοθεσίας περί τη «Προστασία του Καταναλωτή»).